Вижте какво казва името ви за вас

МИСТИЧНИВижте какво казва името ви за вас

Първо трябва да изчислите.

А – 1
Б – 2
В – 3
Г – 4
Д – 5
Е – 6

Ж – 7
З – 8
И – 9
К – 10
Л – 20
М – 30
Н – 40
О – 50
П – 60
Р – 70
С-80
Т – 90
У – 100
Ф – 200
X – 300
Ц – 400
Ч – 500
Ш – 600
Щ – 700
Э – 800
Ю – 900
Я – 1000

При практическа работа тези цифри се запомнят много бързо.

Значения на числата

1 честолюбие, алчност, грубост;

2 разрушение, пагубно последствие;

3 религиозност, стремеж към по-добро;

4 власт, небрежност, ум;

5 храброст, честност, благополучие;

6 труд, свободолюбив, успех;

7 бедност, престъпление, ограниченост;

8 величие, кротост, справедливост;

9 мъдрост, свободомислие, почит;

10 добродушие, справедливост, душевна красота;

11 престъпление, противозаконност, заядливост;

12 неверие, волност;

13 благост, победа на тъмнината, безсмъртие;

14 жертва, порок;

15 проницателност, вяра;

16 благополучие, любов, семейство;

17 нещастие, порочност, злина;

18 сила на волята;

19 безхарактерност, нерешителност, плахост;

20 печал, строгост, разочарование;

21 любов към хората, симпатичност;

22 мъдрост, задълбоченост, гениалност;

23 престъпление, наказание;

24 добри стремежи, добродетел;

25 знатност, слава;

26 полезен труд, доброта, душевност;

27 мъжество, сила на волята;

28 сполука в любовта, щастие, богатство;

29 лош замисъл, нищожество, самолюбие;

30 сполучлив брак, успех и известност;

31 добродетел, справедливост;

32 вярност, душевна чистота;

33 величие, красота;

34 душевно заболяване, страдание, немощ;

35 стремеж към висшето;

36 изключителни способности, душевно величие;

37 кротост, семейно щастие;

38 неизпълнение, душевно несъвършенство;

39 бедност, умствена слабост;

40 удовлетвореност, настойчивост;

41 душевна мъка, печал, неуспех;

42 пътешествие, трудоспособност;

43 обредност, ограниченост;

44 енергичност, величие, успех;

45 заточение, загуба на здравето;

46 богатство, обществено положение;

47 дълголетие, благополучие;

48 съд, присъда, наказание;

49 нищожност, користност;

50 освобождение, забвение, свобода; 60 самота, загуба на най-хубавото; 70 наука, величие, светъл ум;

73 дарба, стремеж към науките;

75 способност;

77 разкаяние, прошка;

80 огромно нещастие, война;

87 вяра;

90 заблуждение, заслепяване, неуспех;

100 политическа дейност, стремеж към изгода;

120 патриотизъм, религиозност;

150 похвала, победа;

200 хладнокръвие, слабохарактерност;

300 философия, задълбочено мислене;

315 злина, грубиянство, вреда;

318 добродетел, миролюбие;

350 справедливост, здравина;

360 обществена дейност;

365 пътешествие, умора, неуспех;

400 висша наука, проницателност;

409 богословие, начетеност, църковност;

500 любвеобилност, простота, знатност;

600 успех, победа;

666 убийство, злина, вражда;

700 владичество, гордост;

800 катастрофа, държава, измяна;

900 война, бедствие, жертви;

1000 поезия, любов, самостоятелност;

1095 скромност, кротост;

1260 изпитание, гнет, мъчение;

1390 опасност.

Това се прави много просто.

Напишете на лист хартия което и да е име и презиме, под всяка буква запишете съответната цифра, след това сумирай­те тези цифри или ги изчислете поотделно за името и прези­мето, а след това ги съберете. Полученото число ще даде пъл­на представа да дадената личност. За да изясним по-добре същността на този вид гадаене, ще дадем пример Александър Суворов.

А Л Е К С А Н Д Ъ Р
1 20 6 10 80 1 40 5 – 70
= 233

В А С И Л Ь Е В И Ч
3 1 80 9 20 – 6 3 9 500
= 631

Обща сума 233 + 631 = 864.

Следва да постъпим по същия начин, както и в първия слу­чай, т.е. да разложим сумата на съставните: 800+60+4, където

800 катастрофа, държава, измяна;

60 неуспехи, самота;

4 ум, власт.

Сега ще съберем цифрите от общата сума 8+6+4=18 -сила на волята.

Намираме сумата от името и презимето. Ако в дадената таб­лица има цялото това число, трябва да прочетем срещу него съответното му значение. А ако в таблицата няма такова чис­ло, както беше в посочените по-горе примери, трябва да раз­бием получената сума на хиляди, стотици, десетици и еди­ници.

Например общата сума от името и презимето 1343 е равна на 1000+300+40+3, не бива да се дели произволно.

Като доказателство ще разгледаме името на гениалния по­ет А. С. Пушкин.

А Л Е К С А Н Д Ъ Р
1 20 6 10 80 1 40 5 – 70
= 233

С Е Р Г Е Е В И Ч
80 6 70 4 6 6 3 9 500
= 684

Общата сума при събиране на името и презимето е 917. Се­га да отворим таблицата и да видим, какво означава това чис­ло при разделянето си:

900 бедствие, жертва;

10 добродушие, справедливост, душевна красота;

7 бедност, престъпление.

Всичко това заедно е любов към прекрасното, свобода на мислите.

Сумата от името и презимето е 9+1+7=17 -нещастие, зли-на, гибелно последствие, смърт.

Можем да приведем хиляди факти и примери, но най-добре е самите вие да опитате да направите това.

8 резултат от анализа на получените данни стигнахме до извода, че съществува закономерна връзка между името и пси­хологическата информационна структура на личността.

Ето как изглежда разшифровката на името на великия рус­ки поет А. С. Пушкин от гледна точка на мистичното учение на“кабала“.

А Л Е К С А Н Д Ъ Р
1 20 6 10 80 1 40 5 – 70
= 233

П У Ш К И Н
60 100 600 10 9 40
=819 233+819=1052, където

1000 поезия, любов, самостоятелност;

50 освобождение, забрава, свобода;

2 разрушение, гибелно последствие.

1+5+2=8

8 – величие, кротост, справедливост.

Поразява изключителната правдоподобност на връзката между името и фамилията на човека и неговите психоло­гични особености.

Въпреки че научаваме все повече за обкръжаващите ни пред­мети, ние за съжаление бавно се придвижваме напред в зна­нията за самите себе си. Как да разберем и опознаем себе си?

По постъпките и думите ли?

Става дума за такива качества, които се само и не толкова отличават един човек от друг по външност, но и определят маниера му на общуване, комуникативността, начина на ре­агиране на събитията, както и редица други качества. Възмож­но е тези знания да ни приближат до разбирането на това как­во е човекът.

100procenta.info
100procenta.info
100procenta.info част от VIP MEDIA - Дигитални издания за свободна журналистика, автори на текстово, аудио и видео съдържание и всички, които искат да изразят своето мнение. Управляващ редактор и действителен собственик съгласно ЗЗДПДПОРДМУ: Радостина Минчева. Изданията се управляват от продуцентска компания "Вива Ефир" ЕООД, която отговаря за спазването на добрите журналистически принципи в редакционната политика, както и за всички въпроси свързани с рекламата в изданията. За връзка info@vipmedia.bg
- реклама -spot_img

Как да се радваме на живота

Всички искаме да сме щастливи през живота си, но всекидневните грижи, непрестанното бързане, а...

Край на бъркотията: подредете, разместете, изхвърлете

Претрупаните помещения влияят на емоционалното и здравословното състояние на обитателите им. Лаура Серано, специалист по...

Лесни съвети как да подобрите живота си (обновена)

Лесни съвети за по-добър живот – Купа с плодове във вашата кухня или дневна ще...

50 СПОСОБА ДА ЗАДЕЙСТВАТЕ ПОЗИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ЗАКОНА ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО

http://suxxessology.com/ Д-р Ларина Кейз /Larina  Kase Често в ума ни идва страхотна идея, но ние някак...