Камарата на архитектите в България настоява за прекратяване на обществената поръчка за минерална баня “Овча купел”

Има риск от компрометиране на архитектурната стойност на сградата, смятат от браншовата организация

Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява за прекратяване на обществената поръчка за адаптация и реставрация на минерална баня „Овча купел“, обявена от Регионален исторически музей – София. Според браншовата организация условията по процедурата не защитават обществения интерес и крият риск от компрометиране на архитектурната стойност на сградата. От КАБ призовават за промяна в условията на процедурата и повторното й провеждане. Официалната позиция на организацията е изпратена до Регионалния исторически музей – София, Министерството на културата, Националния институт по недвижимо културно наследство, Агенцията за обществени поръчки и Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Вижте пълния текст на писмото тук

Подкрепяме всяко инвестиционно намерение, чиято цел е опазване и съхраняване на недвижимото културно наследство и което е съобразено със закона. В настоящата процедура обаче са заложени недопустими условия, които биха компрометирали качественото изпълнение на консервационно-реставрационните дейности в минерална баня “Овча купел”. В този вид обществената поръчка нарушава принципите на европейските и световни конвенции за опазване на архитектурното наследство, добрите професионални практики и поставя в риск сградата”, обясни председателят на КАБ арх. Владимир Милков.

Възраженията на КАБ касят процедурата, предмета на поръчката, методиката на оценяване и изискванията към проектното решение. 

Процедурата 

Процедурата предвижда възлагане на инженеринг (проектиране и строителство на един и същи изпълнител), което е в разрез с обществения интерес за качествено изпълнение на този значим архитектурен обект. Инженеринговата поръчка съсредоточава всичко в ръцете на строителя, като създава предпоставки за корупция и не води до добри резултати. В тази ситуация проектантът е подчинен на строителя и следва да изпълнява неговите „препоръки“. Правителствено проучване в Германия е установило, че инженеринговата поръчка в сравнение с изпълнението на конкурсен проект е оскъпена с 20%, а крайният продукт е с влошено качество. 

Сградата на минерална баня „Овча купел“ е паметник на културата и това изисква изключително внимание и прецизност при извършването на консервационно – реставрационните дейности. Правилният подход при реставрацията на недвижими културни ценности е най-напред да бъде изработен качествен инвестиционен проект, който да описва конкретните строително-ремонтни работи, предвидените технологии и материали за реставрация, както и стойността на изпълнението. Едва след одобряването на проекта може да се пристъпи към възлагане на строителството. 

минерална баня „Овча купел“

Предметът на поръчката 

Обществената поръчка предвижда обособяване на две зони в минерална баня “Овча купел” – зона „Рекреация“ (Рекреативен център с активно използване на минералната вода), разположена в сутерена и на партерния етаж и зона „Наука“ (Център за върхови постижения), заемаща първия и подпокривния етаж, както и част от сутерена и от партера. КАБ счита предмета на поръчката за незаконосъобразен предвид предназначението на сградата – „за баня“ и статута й на архитектурно-строителен паметник на културата. Създаването на инвестиционни проекти и извършването на строително-ремонтни дейности, които не са в съответствие с предназначението на сградата, е недопустимо според Закона за устройство на територията. 

Методиката на оценяване

Предвидените четири показателя за оценка (цена за изпълнение на предмета на поръчката – 50 точки; работна програма за изпълнение на проектирането и строителството – 35 т.; срок за изготвяне на инвестиционен проект – 5 т.; срок за изпълнение на строителството – 10 т.) не са в състояние да оценят реално и безпристрастно качеството на предлаганите услуги по проектиране и строителството. 

При работа с паметници на културата показателят цена не бива да е решаващ, тъй като от първостепенно значение е качеството на предвидените намеси, материали и извършените работи.

Изискванията към проектното решение 

При прегледа на документацията на обществената поръчка се поражда сериозно съмнение, че възложителят е изяснил конкретните си потребности и е съобразил ефективното разходване на публичните средства. Предметът на поръчката включва изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“. Към документацията на поръчката, обаче е приложен идеен проект и от участниците се изисква да го съобразят при подготовката на офертите си. КАБ счита, че това противоречи на принципите на ЗОП и на задълженията на възложителя за правилно прогнозиране, планиране, провеждане и отчитане на резултатите от обществените поръчки. 

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Start typing and press Enter to search